Privacyverklaring

« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit stellen alles in het werk om de privacy van de bezoekers van zijn website (“Website”) en de gebruikers van zijn mobiele applicaties (“Apps”) te beschermen. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die anders dan via de website en apps worden verzameld en verwerkt. Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken (dit wordt hieronder beschreven).

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die zijn verzameld via de website of via mobiele applicaties van « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit en/of op een andere manier dan via deze website en apps, tenzij er een afzonderlijke privacyverklaring is voor een bepaalde website, voor een bepaalde mobiele applicatie of voor andere doeleinden

Welke persoonsgegevens verzamelt « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit ? Hoe worden deze gegevens verzameld?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon identificeerbaar is of kan worden geïdentificeerd. « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken om de door u aangevraagde diensten, producten of informatie te kunnen leveren of verstrekken.

De manier waarop wij uw gegevens verzamelen is transparant en u krijgt de mogelijkheid om te beslissen of u deze gegevens al dan niet verstrekt. Als u ervoor kiest om de gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, bestaat de mogelijkheid dat « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit niet in staat is om uw transactie te voltooien of om de door u aangevraagde informatie, diensten of producten te leveren of verstrekken. « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan van u de volgende gegevens, inclusief persoonsgegevens, verzamelen als u een formulier of aanvraag indient.

« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan ook door middel van uw gebruik van onze websites of apps gegevens verzamelen, waaronder apparaat-id’s, IP-adres, logbestanden en locatiegegevens.
Het kan voorkomen dat wij voor een specifiek formulier of andere diensten die u gebruikt of aanvraagt, nadere gegevens moeten verzamelen. De inhoud van dergelijke gegevens is afhankelijk van de wijze van verzamelen en het specifieke doel waarvoor de gegevens worden verzameld:

 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Naam, inclusief voornaam, achternaam, tussenvoegsel en eventuele achtervoegsels
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Identificatiegegevens, zoals een (geheel of gedeeltelijk) identificatienummer, een door de overheid uitgegeven rijbewijs, paspoort of ander document – verzameld indien en voor zover toegestaan volgens
 • de toepasselijke wetgeving
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Contactgegevens in geval van nood
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Contactgegevens werk, inclusief telefoonnummers, faxnummer, e-mailadres, semafoonnummer,
 • postadres en werklocatie
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Werkervaring, opleiding en beroepsverleden, kwalificatieniveaus, licenties, certificeringen,
 • lidmaatschappen bij en deelname aan handelsverenigingen of professionele organisaties, of
 • toestemming om een bepaalde taak uit te voeren
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Functiegegevens van een persoon, inclusief functiebenaming, afdeling en functie-inhoud
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Gegevens over de werkgever van een persoon, inclusief bedrijfsnaam, bedrijfslocatie en land van
 • oprichting
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Betalingsgerelateerde gegevens, inclusief identificatie- en bankrekeningnummers
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Taal- en communicatievoorkeur(-en)
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Gegevens die zijn verzameld door middel van een vrijwillige enquête of promotieactie
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Bezoekersgegevens, inclusief tijd, datum en locatie van de bezoeken, informatie over een voertuig voor parkeerdoeleinden en gegevens die nodig zijn voor het bijhouden van bezoekerslogboeken en bezoekersscreening
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit Gegevens over milieu, gezondheid en veiligheid

Waarom verzamelt « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit uw
persoonsgegevens?

Ons doel bij het verzamelen van deze gegevens is het aanbieden van op maat gemaakte diensten en inhoud die relevant zijn voor uw specifieke behoeften en interesses. Uw gegevens kunnen door « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen na te komen, om u als gebruiker te authenticeren, om u toegang te verlenen tot bepaalde delen van onze website, van onze apps of van onze social media sites.
Persoonsgegevens die op een website of app zijn verzameld kunnen worden gebruikt voor:

 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het verstrekken van gevraagde informatie of diensten;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het adverteren van producten, diensten, promotieacties en evenementen die betrekking hebben op « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit ;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het verbeteren van onze producten, diensten, enquêtes, websites en apps;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het analyseren van uw online gedrag op onze website en apps;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het verkrijgen van uw locatiegegevens om de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het reageren op wettige verzoeken van wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het ontwikkelen van nieuwe aanbiedingen, het verbeteren van de kwaliteit van onze producten, het
 • verbeteren en personaliseren van gebruikerservaringen en het beter afstemmen van de toekomstige
 • inhoud op uw interesses en die van onze algemene gebruikerspopulatie;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het beheren van marketing en contracten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwerken van
 • facturen en betalingen, projectbeheer, klantonderzoeken en promotieacties;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit het beheren van communicatie en mededelingen;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit zoals is vereist of uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wet- of regelgeving.

Behalve voor gebruik ter ondersteuning van een contract met u of om een wettelijke verplichting na te komen, worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor de hierboven beschreven legitieme zakelijke belangen.

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen:

 • op onze server
  OF
 •  in een beschermde cloud (geef aan of het Data Center in of buiten de EU gevestigd is: om dat te weten, checkt u het contract dat u gesloten hebt met uw leverancier. Denk eraan dat u, voor de uitvoer van gegevens tot buiten de EU, zich ervan moet vergewissen of uw leveranciers aan de specifieke regels voldoen die de GDPR oplegt.)

Gebruikt « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit uw persoonsgegevens om u promotieberichten te sturen op basis van uw voorkeur en gedrag?

« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan de persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen over producten, diensten, promotieacties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die gebaseerd zijn op uw voorkeur en surfgedrag en voor u van belang kunnen zijn.
« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit in een beschermde cloud (geef aan of het Data Center in of buiten de EU gevestigd is: om dat te weten, checkt u het contract dat u gesloten hebt met uw leverancier. Denk eraan dat u, voor de uitvoer van gegevens tot buiten de EU, zich ervan moet vergewissen of uw leveranciers aan de specifieke regels voldoen die de GDPR oplegt.)

Als u dergelijke berichten niet wilt ontvangen, gebruik dan de functie “uitschrijven” in de website of app of laat het ons weten door een e-mail te sturen naar abcd@mail.be. Ook zorgt « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit ervoor dat alle marketing- en promotionele communicatie, die via elektronische middelen of via andere communicatiemethodes worden verzonden, een eenvoudige methode zal bieden om u af te melden of uit te schrijven.

Deelt « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit de verzamelde gegevens?

« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan uw persoonsgegevens voor de hierboven
uiteengezette doeleinden delen met zijn samenwerkingspartners: namen van mogelijke samenwerkingspartners.
« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit zal uw persoonsgegevens niet aan andere samenwerkingspartners dan de hierboven genoemde verkopen, of anderszins overdragen of delen, behalve:

 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit aan serviceproviders, distributeurs, agenten of aannemers die diensten verlenen namens « On thE- MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit . « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E- Motion Summit zal uw persoonsgegevens alleen delen met derden die door « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit contractueel zijn beperkt in het gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens, behalve indien noodzakelijk om diensten namens ons te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals in reactie op een legitiem wettelijk verzoek van bijvoorbeeld rechtshandhavingsautoriteiten, rechtbanken of andere overheidsinstanties of -autoriteiten;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit voor het onderzoeken van verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit ter ondersteuning van de verkoop of overdracht van alle of een deel van onze activiteiten of activa (ook
 • door faillissement)

Hoe beveiligt « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit uw persoonsgegevens?
« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit stelt alles in het werk om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens te waarborgen. « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit heeft afdoende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen. Vanwege de aard van internetcommunicatie kunnen we echter niet garanderen dat uw verzending naar ons veilig is.
Hoe kunt u de gegevens die « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit u heeft corrigeren, wijzigen of verwijderen?
U kunt te allen tijde verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. ”On thE-MOVE” Belgian Sustainable E-Motion zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie tijdig bij te werken en/of te verwijderen.
Om de privacy en de veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit de identiteit van de gebruiker verifiëren alvorens de gevraagde wijziging aan te brengen. Stuur een e-mail naar abcd@mail.be om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te wijzigen of te verwijderen, om problemen met de website/apps te melden en om vragen te stellen of problemen aan te kaarten. Bij sommige van onze websites, apps en sociale media-accounts kunt u direct op de site correcties aanbrengen, zonder dat u contact op hoeft te nemen met « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit .

Ook al helpen wij u bij het beschermen van uw persoonsgegevens, blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om uw wachtwoorden en andere toegangsreferenties te beschermen, zodat deze niet door anderen kunnen worden gebruikt.

Wat moet u begrijpen over links van derden die op deze website kunnen voorkomen?

In sommige gevallen kan « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit links naar niet door « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit beheerde websites aanbieden. « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit oefent geen controle uit op deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die door andere websites worden gebruikt. Daarnaast is deze privacyverklaring niet van toepassing op gegevens die door derden over u is verzameld.
Hoe gebruikt « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit cookies of andere traceertechnologieën?

Cookies

« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan gebruik maken van cookies gebruiken op de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar de computers van gebruikers en daar worden opgeslagen. We gebruiken cookies zodat de website terugkerende gebruikers kan herkennen, de toegang voor gebruikers tot de website kan worden vergemakkelijkt en zodat de website samengestelde gegevens kan verzamelen waarmee de inhoud kan worden verbeterd. Cookies kunnen de computers of de bestanden van gebruikers niet beschadigen. Als u niet wilt dat de cookies toegankelijk zijn voor deze of een andere « On thE- MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit -website, moet u de instellingen in uw browser aanpassen om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen. Het weigeren of uitschakelen van cookies of soortgelijke technologie kan er echter voor zorgen dat u geen toegang krijgt tot sommige delen van onze inhoud of geen gebruik kunt maken van sommige functies van de website.
« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan ook cookies en soortgelijke technologieën die een van onze bedrijfs- of advertentiepartners geplaatst hebben gebruiken om te achterhalen via welke advertenties gebruikers onze website bezoeken.
Bovendien houdt « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit de gebruikerspatronen op zijn websites in de gaten, waarbij wordt gekeken naar de domeinnaam van een gebruiker, het browsertype, de datum en het tijdstip van toegang en de bekeken pagina’s. Onze webservers verzamelen de domeinnamen, maar niet de e-mailadressen van de bezoekers. Deze gegevens worden verzameld om het aantal bezoekers van onze website te meten en om te bepalen welke delen van de website de gebruikers nuttig vinden, gebaseerd op de hoeveelheid verkeer naar bepaalde gebieden. « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit gebruikt deze gegevens om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om de toekomstige inhoud beter af te stemmen op de interesses van de gebruikers.

Webbaken

Deze website kan ook webbakens gebruiken. Een webbaken is meestal een pixel op een website die kan worden gebruikt om bij te houden of een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht, zodat gerichte advertenties kunnen woden aangeboden. Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies, wat betekent dat als u de cookies van uw browser uitschakelt de webbakens uw activiteiten niet kunnen traceren. Het webbaken telt nog steeds als een websitebezoek, maar uw unieke gegevens worden niet geregistreerd.
Gegevens die worden verzameld door webbakens kunnen IP-adresgegevens bevatten (zie hieronder). Webbakengegevens worden ook gebruikt voor:

 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit advertentie- en e-mailaudits en rapportering; « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summitpersonalisering;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit rapportering van siteverkeer en
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit bezoekerstellingen.

IP adressen

Een IP-adres (Internet Protocol) is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer telkens wanneer u zich bij het internet aanmeldt te identificeren.

« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan IP-adressen verzamelen en bijhouden om onder andere:

 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit de veiligheid en beveiliging van de website te behouden;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit toegang door bepaalde gebruikers tot onze websites te beperken;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit technische problemen op te lossen, en
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit beter te begrijpen hoe « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit -websites worden
 • gebruikt.


Logbestanden

« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan gegevens verzamelen in de vorm van logbestanden die website-activiteiten en statistieken over de gewoonten van internetgebruikers registreren. Logbestanden worden alleen voor interne doeleinden gebruikt. Door logbestanden te gebruiken, kan « On thE- MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit zijn websites en applicaties voortdurend verbeteren en aanpassen.
Deze geregistreerde gegevens helpen ons bij het verzamelen van onder andere:

 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summitinterne marketingstudies en demografische studies;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summithet browsertype en het besturingssysteem van een gebruiker;
 • « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summitgegevens over een gebruikerssessie (zoals de URL, de datum en het tijdstip waarop onze website is
 • bezocht, welke pagina’s en hoe lang deze pagina’s op onze website werden bekeken) en « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit andere vergelijkbare navigatie- of klikstreamgegevens.


Gegevens van sociale netwerken

Gegevens van sociale netwerken zijn alle gegevens waarvoor u toestemming geeft aan een extern sociaal netwerk om deze te delen met externe applicatie-ontwikkelaars zoals « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit . Gegevens van sociale netwerken bevatten alle gegevens die deel uitmaken van uw profiel op een extern sociaal netwerk. Voorbeelden van een dergelijk sociaal netwerk zijn Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en Google +.
Om te ontdekken hoe uw gegevens van een sociaal netwerk door ons (of door andere externe applicatieontwikkelaars) kunnen worden verkregen, gaat u naar de instellingenpagina van het betreffende sociale netwerk. U stemt er bovendien mee in dat wij uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden mogen koppelen aan een sociaal netwerk.
« On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit kan geen garanties geven over de veiligheid van gegevens die u deelt met derden, imet inbegrip van gegevens die u deelt met sociale mediasites.
Klik op here voor meer informatie over cookies en andere traceertechnologieën.
Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De persoonlijksgegevens die u aan « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit verstrekt, worden alleen bewaard zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, waarbij rekening wordt gehouden met onze noodzaak om te voldoen aan contractuele verplichtingen, serviceproblemen van onze klanten op te lossen, te voldoen aan wettelijke voorschriften en nieuwe of verbeterde diensten aan gebruikers te leveren.
Dit betekent dat wij nadat u bent gestopt met het gebruik van de « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E- Motion Summit -website of -app uw persoonsgegevens nog een redelijke periode kunnen bewaren. Na deze periode worden uw persoonsgegevens zonder kennisgeving uit alle « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit -systemen verwijderd.

Hoe kan « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit deze privacyverklaring wijzigen?
Het is mogelijk dat « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit deze privacyverklaring moet bijwerken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Inhoudelijke wijzigingen worden bovenaan de privacyverklaring vermeld.
Hoe kunt u contact opnemen met « On thE-MOVE » Belgian Sustainable E-Motion Summit?
Stuur alstublieft een e-mail naar events@techlink.be als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring, informatie wilt verkrijgen over de manier waarop wij of onze serviceproviders met uw persoonsgegevens omgaan, of als er andere dingen zijn die wij kunnen doen om de waarde van deze website of de app voor u te maximaliseren.

TECHLINK
Carole Metzmacker – Marketing & Communication Manager
+32 2 896 96 10
event@techlink.be

BETAALMIDDELEN

© Copyright Techlink 2022

BETAALWIJZEN

LEGAL

TECHLINK
Carole Metzmacker
Marketing & Communication Manager +32 2 896 96 10
events@techlink.be
© Copyright Techlink 2022

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous répondre !

HEEFT U EEN VRAAG?

Aarzel niet om ons te contacteren,we helpen u graag verder